CONTACT WEBTOOLS DIENSTEN INFO SUPPORT HOME
Nieuws
26-02-2010 • Nieuwe webshops op ffxs.nl
02-02-2010 • Nieuwe unieke weblog!
11-11-2009 • PSD naar Wordpress
06-11-2009 • Uw eigen startpagina.

Nieuws Archief »

De algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden betrekking hebbende op de diensten geleverd door FFXS.
FFXS ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer: 24390172
FFXS is onderdeel van Manieu Internet Services.

      1. Definities
1. Contractant: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van FFXS wordt gesloten.
2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van FFXS.

      2. Toepassing
1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke opdracht of overeenkomst van of met FFXS.

      3. Offertes en acceptatie
1. Offertes of aanbiedingen gedaan door FFXS zijn vrijblijvend.
2. Offertes of aanbiedingen gedaan door FFXS hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

      4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat FFXS de offerte van de klant ondertekend terugontvangt, per electronic mail een akkoord ontvangt of geaccepteerd is op ffxs.nl.
2. Aanvullingen en wijzigingen van overeenkomsten met FFXS kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

      5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 30 dagen voor het eind van een periode schriftelijk en aangetekend is opgezegd. Dit geldt voor alle producten en diensten van FFXS. Het contract wordt ontbonden indien de contractant aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.
3. FFXS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens FFXS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4. FFXS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
- contractant in staat van faillissement is verklaard;
- contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
- contractant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
- FFXS redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- Wederpartij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5. FFXS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- de contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
- de contractant pornografisch materiaal verspreidt via de dienst van FFXS.

      6. Levering en leveringstijd
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

      7. Overmacht
1. FFXS is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

      8. Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. FFXS heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
3. De contractant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €2,- per 1GB dataverkeer per maand en €2,- per 100MB schijfruimte per maand. Er worden geen extra boetes opgelegd bij overschrijding van de toegestane limieten. Heeft de contractant een veel grotere hoeveelheid dataverkeer of schijfruimte nodig, dan kan deze contact opnemen met FFXS voor eventuele korting.

      9. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van FFXS.
2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt FFXS het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.
3. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan FFXS kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal FFXS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
5. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan FFXS is voldaan.
6. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen. De contractant is dan tevens eventuele incassokosten verschuldigd.

      10. Persoonsgegevens
De contractant geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

      11. Aansprakelijkheid
1. FFXS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar FFXS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. FFXS kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met FFXS of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met FFXS.
2. Contractant vrijwaart FFXS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van FFXS.
3. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die FFXS mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
4. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan FFXS. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die FFXS als gevolg daarvan lijdt.

      12. Overdracht van rechten en verplichtingen
Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FFXS.

      13. Klachten
1. Indien een klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
2. Een klacht schort de verplichtingen van contractant niet op.

      14. Wijziging van de voorwaarden
1. FFXS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.